top of page
R-Frame.png

LIBRARY

탐험을 앞둔 마녀들이 떠나기 전에 미리 필사해두면 좋은 지식들을 기록한 도서관입니다. 
발푸르가의 마녀들은 조사된 각종 문헌과 자료들을 정리하여 실시간으로 기록 중입니다.

Library

L-Frame.png
Book.png
Gold-frame.png
Club_Walpurga.jpg
name.png

여의주 / Cintāmaṇi

​최종 수정:

2022년 8월 23일

Book.png
Gold-frame.png
Club_Walpurga.jpg
name.png

용안/ Dragon Eye

​최종 수정:

2022년 1월 18일

Book.png
Gold-frame.png
Club_Walpurga.jpg
name.png

마무기 / Living Weapon

리빙웨폰

​최종 수정:

2022년 1월 20일

Book.png
Gold-frame.png
Club_Walpurga.jpg
name.png

마녀 / Witch

마녀

​최종 수정:

2022년 1월 17일

Book.png
Gold-frame.png
Club_Walpurga.jpg
name.png

령, 신, 귀. /Spirit, god and Ghost

​최종 수정:

2022년 8월 23일

Book.png
Gold-frame.png
Club_Walpurga.jpg
name.png

마법사 / Mage

​최종 수정:

2022년 1월 17일

Book.png
Gold-frame.png
Club_Walpurga.jpg
name.png

오토마톤 / Automaton

오토마톤

​최종 수정:

2022년 1월 20일

Book.png
Gold-frame.png
Club_Walpurga.jpg
name.png

마법 / Magic

마법

​최종 수정:

2022년 1월 17일

Book.png
Gold-frame.png
Club_Walpurga.jpg
name.png

사역마/ Familiar

​최종 수정:

2022년 1월 30일

Book.png
Gold-frame.png
Club_Walpurga.jpg
name.png

아인 / Demi-human

​최종 수정:

2022년 1월 17일

Book.png
Gold-frame.png
Club_Walpurga.jpg
name.png

용 / Dragon

드래곤

​최종 수정:

2022년 1월 17일

Book.png
Gold-frame.png
Club_Walpurga.jpg
name.png

성유물 / Relic

성유물

​최종 수정:

2022년 1월 17일

Header-Frame.png
Bottom-Frame.png
bottom of page